Spoje, ukončování obvodů, vnější a vnitřní rohy, vpustě, ukončování ve světlíku, realizace rour pro průchod kabelů, hydroizolační systém pro plochou střechu na TRP plechu...

1. Spoje

 • 1.1. Příprava ručního svařovacího přístroje
  1. Zkontrolujte, zda je hořák čistý a zda v něm nezůstaly zbytky, které by bránily průchodu vzduchu.
  2. Nastavte teplotu přístroje na přibližně 550 °C. Teplota se bude v každém okamžiku měnit v závislosti na okolních podmínkách. Všeobecně mají tyto ruční svařovací přístroje desetistupňový regulátor, každý stupeň s možností zvýšení o 60 °C.
  3. Uveďte přístroj do chodu a vyčkejte, až dosáhne požadované pracovní teploty. Po ukončení práce nechte nejprve přístroj vychladnout a teprve potom ho vypněte. Je vhodné mít připravené náhradní topné tělísko.

 • 1.2. Kontrola sváru
  1. Svařte dva pásy obvyklou metodou.
  2. Zkontrolujte silným trhem na obou koncích tak, že se fólie oddělí, ale svár zůstane spojený.
  3. Pokud je pracovní teplota příliš vysoká, bude se fólie pálit a nedojde ke kvalitnímu sváru.

 • 1.3. Svařování ručním svařovacím přístrojem
  1. Pokud je přístroj připraven, rozbalte role.
  2. Ponechte pás na svařování minimálně 5 centimetrů široký. Při použití mechanického kotvení je nutné ponechat pás 10 cm široký. Tímto způsobem dosáhnete úplného překrytí.
  3. Je vhodné přichytit fólii sváry na každých 50 cm.
  4. Vsuňte hořák mezi dvě fólie v úhlu 45°. Svařovací přístroj plynule posunujte a zároveň neustále přitlačujte fólii válečkem, aby se zamezilo tvorbě záhybů.
  5. Pro větší zabezpečení a pro zlepšení ukončení je vhodné ještě zalepit spoj PVC zálivkou.

 • 1.4. Svařování automatickým zařízením

  Pro zvýšení výkonnosti na stavbách velkých rozměrů se doporučuje použití automatických svařovacích zařízení.

  1. Postup je v zásadě stejný jako při použití ručního svařovacího přístroje, rozdíl je v tom, že se musí nastavit pracovní rychlost. Při okolní teplotě 25°C a při velikosti hubice svařovacího automatu 40 mm doporučujeme teplotu 560°C a rychlost 4,5 metru za minutu.
  2. Vsuňte hořák do sváru. Při tomto pohybu se zařízení uvede do chodu.
  3. Dále pokračujte běžným způsobem, přičemž nechte zařízení pracovat rychlostí naprogramovanou.

 • 1.5. Spoje ve tvaru T
  1. Doporučujeme nejprve svařovat příčné spoje a potom teprve spoje podélné.
  2. Při svařování věnujte zvýšenou pozornost přechodu přes spodní svár.
  3. Vnější rohy je vždy třeba zaoblit, aby se zamezilo vzniku slabých míst ve spojích.
  4. Ořízněte okraje fólie. Tímto způsobem docílíte nižší tloušťky v místech překrývání několika vrstev.
  5. Nikdy se nesmí v jednom bodě nacházet 4 fólie. Pokud je to možné, umístěte spoje tak, aby nebyly příčně vedle sebe.
  6. Vždy zkontrolujte, zda byly všechny spoje správně provedeny.
  7. Pro větší zabezpečení zalepte spoj PVC zálivkou.


2. Ukončování obvodů

 • 2.1 Ukončení u zdi
  1. Umístěte kovový profil potažený fólií ke zdi. Tento profil musí být ukotven vruty.
  2. Svařte fólii s kovovým profilem potaženým fólií, svár přitlačujte silikonovým válečkem. Dbejte na to, aby kotvení zůstalo skryto pod fólií.
  3. Proveďte spojení s fólií střechy, nechte pás pro svár široký minimálně 10 cm. Přichyťte fólii svárem v několika bodech a poté svařte spoj obvyklým způsobem.
  4. Pro větší zabezpečení ještě aplikujte na vrchní stranu profilu polyuretanový tmel.
  5. Zkontrolujte spoje hranou šroubováku a aplikujte PVC Zálivku po celé délce všech spojů.

 • 2.2. Ukončení v horní části zdi

  V případě, že je vertikální část obvodu nízká, může se fólií překrýt horní strana obvodu.

  1. V tomto případě umístěte rohový kovový profil potažený fólií na vrchní stranu obvodu, na způsob parapetu. Pokud je potřeba, uřízněte profil na požadovaný rozměr. Nechte
   vzdálenost mezi sousedními profily minimálně 3 mm. Profil upevněte na podklad prostřednictvím kotev, vzdálenost mezi jednotlivými kotvami musí být maximálně 25cm.
  2. Položte fólii na profil a přichyťte ji v několika bodech sváry.
  3. Svařte fólii s profilem tak, aby ukotvení zůstalo skryto.
  4. Potom svařte tuto fólii s fólií střechy, přičemž nechte pás pro svár široký 10cm.
  5. Zkontrolujte svár hranou šroubováku a aplikujte PVC Zálivku po celé délce všech spojů.


3. Vnější a vnitřní rohy

 • 3.1 Horní vnější roh
  1. Před instalací fólie je nutné umístit na vrchní stanu zdi kovový profil potažený fólií.
  2. Rozprostřete fólii na zeď.
  3. Proveďte v několika bodech svár, pro přichycení fólie.
  4. Uřízněte přebývající záhyby.
  5. Zaoblete vrchní okraje fólie.
  6. Vytvořte záhyb na horní straně vnějšího rohu a svařte ho.
  7. Nejprve svařte k profilu fólii ve spodní části. Potom teprve svařte fólii v horní části.
  8. Uřízněte fólii do tvaru rohu a odstraňte přebývající části.
  9. Proveďte svár obvyklým způsobem. Potom svařte vertikální spoj. Věnujte zvýšenou pozornost spoji ve vrcholu rohu.
  10. Nakonec zkontrolujte svár a aplikujte na spoj PVC zálivku.

 • 3.2 Spodní vnější roh
  1. Při realizaci spodního vnějšího rohu rozprostřete fólii a přizpůsobte požadovanému úhlu.
  2. Přichyťte fólii k podkladu sváry v několika bodech.
  3. Zaoblete okraje vnějších rohů.
  4. Uřízněte přebývající fólii.
  5. Nejprve proveďte vertikální svár.
  6. Potom vše svařte s fólií střechy.
  7. Pro zajištění neprodyšnosti umístěte na vrchol rohu fólii pro zesílení. Nejrychlejší způsob je použít prefabrikovaný díl z PVC. Pokud tento díl nemáte, můžete si ho vyrobit ručně z fólie bez armatury o tloušťce 1,5mm.
  8. Zkontrolujte spoje a aplikujte PVC Zálivku pro větší zabezpečení.

 • 3.3 Horní vnitřní roh
  1. Před instalací fólie je nutné umístit na vrchní stanu zdi kovový profil potažený fólií. Upevněte profil k povrchu prostřednictvím mechanických kotev.
  2. Rozprostřete fólii na zeď a na vrcholu rohu ji rozřízněte.
  3. Svařte fólii s profilem a ujistěte se, že kotvení zůstalo skryto.
  4. Uřízněte část té samé fólie pro překrytí celého povrchu. Vytvořte na vrcholu zářez shodný s vnitřním rohem. Upevněte tento díl na vnitřní roh. Svařujte směrem od středu k vnějším stranám, tímto způsobem zamezíte tvorbě vzduchových kapes ve sváru.
  5. Pro zajištění neprodyšnosti uřízněte díl o průměru cca 12 cm. Tento díl přiložte na vnitřní roh. Fólii PVC zahřejte, aby byla tvarovatelná. Ručně ji natvarujte, aby dosáhla požadovaného tvaru a přizpůsobila se úhlu rohu. Svařte tento díl fólie s vnitřním rohem.
  6. Zkontrolujte spoje hranou šroubováku a aplikujte PVC Zálivku po celé délce všech spojů.

 • 3.4 Spodní vnitřní roh
  1. Nejdříve přizpůsobte fólii tvaru úhlu rohu.
  2. Uřízněte záhyb fólie tak, aby se vytvořil vnitřní roh a fólie nepřebývala.
  3. Pro snadnou manipulaci přichyťte horní část fólie vnitřního rohu svárem.
  4. Svařte spodní část fólie vnitřního rohu s fólií střechy a přitlačte válečkem.
  5. Potom spojte záhyb a svařte ho od vnitřní strany směrem ven, dbejte zvýšené opatrnosti v horní části rohu.
  6. Instalujte prefabrikovaný díl vnitřního rohu. S prefabrikovanými díly je instalace
   mnohem jednodušší a rychlejší. V případě, že nemáte tento prefabrikovaný díl, můžete si ho vyrobit ručně z fólie bez armatury.


4. Vpustě

 • 4.1 Prefabrikovaná vertikální vpusť
  1. Pokud máte prefabrikovaný díl, je instalace vertikální vpusti velice rychlá a jednoduchá.
  2. Nejdříve udělejte otvor v místě, kde se bude nacházet vpusť.
  3. Na určené místo instalujte prefabrikovaný díl vpusti.
  4. Vpusť přichyťte svárem v několika bodech.
  5. Nejdříve svařte vnitřní část, přitlačte ji rukou. Potom svařte vnější část, na přitlačení použijte silikonový váleček, kterým kopírujte tvar vpusti. Vždy svařujte směrem od středu ven. Tímto způsobem zamezíte tvorbě vzduchových kapes ve sváru.
  6. V široké paletě výrobků Vinitex si můžete vybrat vpusti různých průměrů, které budou nejlépe vyhovovat Vašim potřebám.

 • 4.2 Horizontální vpusť
  1. Pro vytvoření horizontální vpusti doporučujeme použít prefabrikovaný díl.
  2. Umístěte vpusť, přičemž její horizontální stranu nechte pod fólií střechy.
  3. Svařte fólii s prefabrikovaným dílem.
  4. Po umístění fólie, která překryje vpusť, do ní udělejte otvor, který odpovídá velikosti hrdla vpusti.
  5. Zaoblete vrchní hrany fólie.
  6. Proveďte několik bodových svárů pro přichycení fólie k podkladu.
  7. Svařte obvod hrdla vpusti.
  8. Potom svařte vnější rohy.
  9. Nakonec svařte spoje obvyklým způsobem.

 • 4.3 Vertikální vpusť vyrobená ručně

  V případě, že nemáte k dispozici prefabrikovaný díl vertikální vpusti, bude realizace vyžadovat více času.

  1. Nejdříve změřte příslušnou vpusť a uřízněte fólii bez armatury o tloušťce 1,5mm.
  2. Vytvořte válec z této fólie a vložte ho do vpusti, aby se mohla upravit jeho velikost.
  3. Válec svařte na vnější straně, ale konec nechte volný, což Vám umožní roztáhnout horní část válce.
  4. Otočte válec, abyste mohli pracovat na jeho vnější straně.
  5. Svařte spoj na druhé straně.
  6. Zahřejte horní část válce, aby byla fólie tvarovatelná. Natáhněte fólii tak, aby dosáhla tvaru hrdla vpusti. Doporučujeme použít při této činnosti ochranné rukavice.
  7. Zaoblete hrany fólie.
  8. Umístěte tento díl do otvoru vpusti.
  9. Upravte polohu dílu tak, aby mohl být svařen ve správné pozici.
  10. Svařujte a svár přitlačujte válečkem, kterým kopírujte tvar vpusti tak, aby byla nakonec úplně uzavřená. Věnujte zvýšenou pozornost ukončení sváru.
  11. Pro větší zabezpečení umístěte další díl fólie pro zesílení. Uřízněte fólii ve tvaru prstence tak, aby se vnitřní poloměr shodoval s poloměrem otvoru. Použijte fólii bez armatury o tloušťce 1,5mm.
  12. Střední část zahřejte tak, aby byla fólie tvarovatelná. Lehce ji roztáhněte, aby se přizpůsobila okraji vpusti.
  13. Takto vytvořený díl přiložte na požadované místo a v několika bodech proveďte svár, aby se díl nehýbal.
  14. Svařte vnitřní část vpusti, svár přitlačujte válečkem. Dále svařujte v kruhu, směrem zevnitř ven. Nakonec svařte vnější obvod.


5. Ukončování ve světlíku

 • Pro dosažení funkční hydroizolace musí střešní fólie ve světlíku přesahovat minimální výši 5cm.

  1. Uřízněte 4 oddělené díly. Při měření nezapomeňte přičíst příslušnou část na vertikální a horizontální spoje.
  2. Aplikujte lepidlo Vinitex Adhesivo Soporte na povrch světlíku a na připravené díly. Věnujte zvýšenou pozornost tomu, abyste neaplikovali lepidlo do míst, která se budou později svařovat.
  3. Přilepte díly na povrch světlíku.
  4. Upravte polohu dílů, pokud je to nutné, uřízněte přebývající materiál.
  5. Ujistěte se, že jsou všechny díly dobře přilepené. Rukama přitlačte díly stejnoměrně po celém povrchu.
  6. Zaoblete rohy všech hran.
  7. Svařte díly s fólií střechy. Nejdříve svařte vnější rohy a vrcholy. Potom svařte zbytek obvodu, vždy postupujte směrem zevnitř ven.
  8. Pro zajištění neprodyšnosti doporučujeme umístit díly pro zesílení. Pro tento účel uřízněte díl ve tvaru kruhu. Použijte materiál bez armatury, aby se přizpůsobil požadované formě. Díl upevněte uprostřed. Svařujte vždy směrem zevnitř ven. Tímto způsobem zamezíte tvorbě vzduchových kapes. Nejdříve přitlačte rukou a potom silikonovým válečkem.
  9. Zalepte horní spoj polyuretanovým tmelem. Pokud se jedná o kovový světlík, můžete zde ještě použít kovový profil potažený fólií.
  10. Zkontrolujte spoje hranou šroubováku a aplikujte PVC Zálivku po celé délce všech spojů.


6. Realizace rour pro průchod kabelů

  1. Při montáži hydroizolace udělejte do fólie otvor, kterým bude moci projít roura. Spoj zalepte silikonem.
  2. Uřízněte fólii do tvaru kruhu. Materiál, se kterým pracujete, musí být bez armatury a s tloušťkou 1,5 mm. Změřte průměr roury. Uprostřed kruhového dílu fólie vyřízněte otvor. Vnitřní průměr musí být menší než je průměr roury, aby se otvor perfektně utěsnil.
  3. Uříznutý díl fólie zahřejte, aby byl tvarovatelný. Tak dosáhnete toho, že půjde lehce nasadit na rouru.
  4. Díl nasaďte na rouru, až k podkladu. Přichyťte ho svárem v několika bodech.
  5. Přitlačte díl k podkladu nejprve rukou, vždy postupujte směrem od středu ven. Tímto způsobem zamezíte tvorbě vzduchových kapes. Potom stejnoměrně přitlačte povrch silikonovým válečkem.
  6. Připravte si další díl fólie ve tvaru válce o průměru roury. Při měření vezměte v úvahu
   přesah pro vertikální svár a pro svár s podkladem.
  7. Tento díl fólie zahřejte, aby byl tvarovatelný. Zároveň díl roztahujte tak, aby perfektně utěsnil rouru s podkladem.
  8. Aplikujte lepidlo Vinitex Adhesivo Soporte na povrch roury a na připravený díl. Věnujte zvýšenou pozornost tomu, abyste neaplikovali lepidlo do míst, která se budou později svařovat.
  9. Obalte rouru fólií a přilepte ji. Fólii na rouru přitlačte rukou.
  10. Zaoblete hrany fólie.
  11. Potom svařte válec s podkladem kolem rour0y.
  12. Nakonec dokončete vertikální spoj.
  13. Zalepte horní spoj polyuretanovým tmelem.
  14. Po dokončení tohoto detailu zkontrolujte spoje hranou šroubováku a aplikujte PVC zálivku na všechny spoje.
  15. Nakonec na rouru umístěte svorku, abyste zajistili neprodyšnost.


Hydroizolační systém pro plochou střechu na TRP plechu

 • Krycí vrstva - vlastní folie mPVC
  1. Podklad z TRP plechu.
  2. Tepelná izolace PIR desky – AISLADECK AL
  3. Hydroizolační fólie VINITEX MP – mechanicky kotvená


Hydroizolační systém pro plochou střechu - nepochozí

 • Krycí vrstva - kačírek
  1. Betonový podklad
  2. Ochranná geotextilie TERRAM 1000
  3. Hydroizolační fólie VINITEX MFV nebo VINITEX MAT
  4. Ochranná geotextilie ROOFTEX 250
  5. Tepelná izolace XPS polystyren (300)
  6. Ochranná geotextilie TERRAM 1000
  7. Kačírek


Hydroizolační systém pro plochou střechu - střešní zahrady

 • Krycí vrstva - zelená střecha
  1. Betonový podklad
  2. Ochranná geotextilie TERRAM 1000
  3. Hydroizolační fólie VINITEX MFV nebo VINITEX MAT
  4. Ochranná geotextilie ROOFTEX 250
  5. Tepelná izolace XPS polystyren ( 300 nebo 500)
  6. Drenážní fólie DRENTEX IMPACT GARDEN
  7. Vegetační vrstva


Hydroizolační systém pro plochou střechu - pochozí terasy

Krycí vrstva - dlažba

 1. Betonový podklad
 2. Ochranná geotextilie TERRAM 1000
 3. Hydroizolační fólie VINITEX MFV nebo VINITEX MAT
 4. Ochranná geotextilie ROOFTEX 250
 5. Izolační dlažba TEXLOSA

Navigace

Kontaktní formulář

Kde nás najdete?

Kontaktujte nás